DC Dusk to Dawn Sensor

DC Dusk to Dawn Sensor

Input Range 12V/24V
Maximum Watt 60W/120W
Reverse Voltage Protection YES